Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky

Sdružení


Pro úspěšnou realizaci výše uvedených záměrů máme vytvořeny následující předpoklady:

* V lednu 2005 jsme získali územní rozhodnutí ke stavbě Obnova Kolínské řepařské drážky (vydáno Městským úřadem v Kolíně).

* Vlastníme všechny pozemky bývalé úzkorozchodné drážky, některé jsou jako dráha stále vedeny (cca 4,5 km).

* Získali jsme kolejový materiál, výhybky, úzkorozchodné vagony a dieselové lokomotivy pro budoucí provoz. Perlou ve sbírce našich vozidel je parní lokomotiva BS 80.

* Pro budoucí muzejní expozici vlastníme původní historické řepařské vagony z polabských drážek (Kolín, Dymokury, Kopidlno).

* Máme fungující občanské sdružení – Klub, v rámci kterého shromažďujeme historické předměty, opravujeme historické vozy a lokomotivy. Připravujeme vše pro úspěšné uskutečnění našich plánů.

* Z fondů SROP jsme získali příslib dotací z EU na 70 % finanční krytí Projektu Obnova historické Kolínské řepařské drážky. Máme přislíbeno 10 % financí ze státních zdrojů. Bohužel krajský úřad neposkytl původně předpokládanou dotaci ve výši 10 %, takže Klub musí zajistit 20 % finanční spoluúčast na Projektu. Proto hledáme nové zdroje finančního krytí.

* Jsme velmi rádi, že jsme získali z nadace Partnerství pro Kolínsko (TPCA) grant ve výši 800.000 Kč.

Opět jsme pokročili...


15. 5. 2006 byla ukončena 1. etapa stavby Obnova historické Kolínské řepařské drážky. Byla vybudována dešťová a splašková kanalizace, vodovod, trafostanice a přípojka NN, byla provedena část hrubých terénních úprav a byla zahájena stavba komunikace. Práce na první etapě byly zpožděny v důsledku nepříznivého zimního a posléze i jarního počasí.

15. 5. 2006 byla zahájena 2. etapa stavby, ve které by mělo dojít k vybudování infocentra sloužícího zároveň jako nádražní budova v areálu Kolínské řepařské drážky v Kolíně Sendražicích.

Na 1. a 2. etapu bude navazovat etapa 3. a 4., kdy bude budováno kolejové těleso s rozchodem 600 mm a výtopna v areálu. Stavba by měla být dokončena v červenci 2007.

Na realizaci Projektu se nám podařilo získat finance z EU prostřednictvím fondů SROP. Financování je rozděleno na fondy SROP 67,5%, státní rozpočet 12,5% a 20% tvoří vlastní zdroje. Stále sháníme další sponzory, protože zatím ještě nemáme pohromadě celou částku-20% podíl na realizaci Projektu.

Přes zimu se nám podařilo za výrazného přispění firmy DYKO spol. s r.o. Kolín opravit 2 úzkorozchodné vagóny, které budou sloužit k přepravě cestujících. Železniční klub Výtopna Zlíchov nám opravil dieselovou lokomotivu BNE 50. Sami na sobotních brigádách opravujeme další dieselové lokomotivy a vagóny – původní na řepu z kopidlnské řepařské drážky a historický služební vagón jediný původní z kolínské řepařské drážky.

Protože bychom rádi na zahájení provozu na obnovené řepařské drážce vyjeli s parní lokomotivou BS 80, pustili jsme se do náročné generální opravy této úzkorozchodné lokomotivy. Jsme velice vděčni firmě SEA CZ a.s., divize Kolín a firmě BRESSON a.s. za sponzorskou část opravy. Děkujeme Nadaci Partnerství za dotaci 300.000 Kč na opravu lokomotivy, která nám byla letos přidělena. Opravu provádí železniční klub Výtopna Zlíchov, kteří mají dobré zkušenosti s opravami parních lokomotiv a strojů i konkrétně BS 80. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli svým darem na opravu lokomotivy při Dni otevřených vrat.

Zahájili jsme provoz...


23.6.2007 jsme slavnostně zahájili provoz na dokončené 1. části trasy obnovené historické Kolínské řepařské drážky. Při otevření přestřihl pásku místopředseda senátu ČR MUDr. Jan Rakušan, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, poslanec Parlamentu ČR Ondřej Plašil, starosta města Kolína Jiří Buřič, víceprezident TPCA, zástupce hlavního sponzora AŽD Praha, zástupce dodavatele stavby firmy KONSTAV a.s. a pan Josef Kohoutek, poslední žijící strojvůdce původní parní lokomotivy na Kolínské řepařské drážce. Slavnostního otevření se) účastnily stovky lidí.

Délka trasy je 2 km, návštěvníky svezeme ve výletním vlaku, který tvoří zrekonstruované osobní vagóny. Jeden je vystavěn na bývalém vagóně z řepařské drážky v Kopidlně. Vlak táhne úzkorozchodná parní lokomotiva BS 80 č.10 po generální opravě nebo dieselové lokomotivy. V areálu vybudovaného nádraží v Kolíně Sendražicích je výtopna pro lokomotivy a vagóny a nádražní budova. V nádražní budově se nachází infocentrum a muzeální expozice zabývající se historií Kolínské řepařské drážky i dalších Polabských řepařských drážek. V areálu je také občerstvení v bufetovém vagónu. Celý Projekt byl financován ze strukturálních fondů EU (67,5%), ze státního rozpočtu (12,5%) a z darů dalších sponzorů, firem i jednotlivců, všem moc děkujeme.

Klub má v plánu realizovat zpracovaný Projekt, který by prodloužil trasu na 4,5 km až do blízkosti obce Býchory. V areálu nádraží by vyrostla budova občerstvení a Depo pro vagóny, vodárenská nádrž a další menší stavby důležité pro provoz. Na konci trasy by měla být malá výletní restaurace. Zatím je vše ve fázi příprav a sháníme finanční prostředky na doplacení 1.části a základ pro financování 2. části. Nově otevřená Kolínská řepařská drážka se těší velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníci by prodloužení trasy uvítali. Doufáme, že se brzy budeme moci svést až do Býchor.

Čeká nás také ještě spousta práce na opravách a rekonstrukcích vagónů a lokomotiv i na drobných úpravách nádraží.